Svenska Mediala Förbundet

Etiska riktlinjer för
Svenska Mediala Förbundet

Uppdaterade 2011-05-19

 

Medlemmarnas ansvar bygger på följande grunder:

A. Svenska medial förbundets definition för att räknas som medial

Person som på evidensbaserade grunder kan påvisa kontakt med andevärlden.

Detta sker genom antagningsprov oavsett tidigare utbildning. Ingen utbildning skall favoriseras eller misskrediteras. Urvalet sker helt och hållet kopplat till resultaten på antagningsprovet. Se H. Medlemskap i SMF.

B. Ansvar vid konsultationer

Konsultationen inleds med att jag som medium berättar hur konsultationen går till och svarar på frågor för att undanröja missförstånd. Det är viktigt att informationen är tydlig för att garantera konsultationens struktur och kvalitet så att det inte leder till orealistiska förväntningar. Klienten bör sen tidigare vara informerad per mail eller via telefon om tider, arvode, sekretess, avbokningar och frekvens.

C. Konsultationens utformning, medium - klient

 1. Som medium har man som ansvar i sitt arbete och verksamhet att den kunskap som presenteras används för klientens bästa.
 2. Om klienten är i dåligt psykiskt skick eller påverkad skall man som medium avstå från konsultation. Samma sak gäller om personen upplevs som överdrivet jag-svag. Mediumet kan då välja att rekommendera till annan form av konsultation t ex socialtjänst, terapi, psykiatri, sjukhus etc.
 3. Det åligger mediet att ta ansvar för att inte förmedla information som kan vara skadlig eller information som är kränkande.
 4. Mediet måste vara mycket uppmärksamt så att inte klienten hamnar i beroendeställning. Ny konsultation rekommenderas tidigast efter 6 månader.
 5. Mediet tar inga egna initiativ utanför arbetstid även om den Andra sidan gör sig påmind i andra sociala situationer.
 6. I det fall man inte får kontakt med någon på Andra sidan skall någon ersättning inte utgå.

D. Professionalitet

 1. Mediet är vaksam på sin egen yrkesmässiga kompetens, samt var gränserna för vad han/hon klarar av.
 2. Det åligger mediet att som medium agera på ett ansvarsfullt sätt och på ett sådant sätt som inte väcker anstöt eller kan skada förtroendet i yrkesutövningen. Detta för att upprätthålla och skapa ett förtroende hos allmänheten för alla mediums yrkesmässiga kompetens.
 3. I de fall då ett medium för minnesanteckningar från konsultationer rekommenderar SMF att klienten förvarar anteckningarna.

E. Press och media kontakter

Om mediet hamnar i offentliga sammanhang såsom tidningar, Tv, radio, internet eller dylika är det viktigt att mediet klargör att hon/han företräder sig själv alternativt sitt yrke och inte talar för förbundet. I de fall media vill ställa djupare frågor om förbundet skall medlemmen hänvisa dessa till pressansvarig på förbundet.

F. Relation till mediala kollegor och närliggande yrkesgrupper

Mediet är vaksam på att respektera kollegors och andra yrkesgruppers speciella kompetens och sätter alltid sina klienters behov i första rummet genom att rekommendera annan sakkunskap då sådan är erforderlig.

G. Fortbildning

För att utvecklas och uppdateras, är det bra om man deltar i konferenser och andra sammankomster i förbundets regi.

H. Kvalitetssäkring för Medium

Inom SMF har vi valt att dels gå ut med allmänna riktlinjer till medlemmarna om hur de skall agera men för att säkerställa kvaliten hos medlemmarna krävs också att alla genomgår ett antagningsprov förordnat SMF regi. Detta sker dels centralt men också vid stora sammankomster eller av regionombud.

I. Medlemskap i SMF

För att bli medlem i SMF krävs godkänt antagningsprov samt erforderlig praktisk erfarenhet.

 1. Provet består av två delar, en praktisk och en teoretisk del.
 2. Det praktiska provet görs inför ett av SMF utsett Medium. Tre kontakter med andevärlden alternativt en kontakt under minst 30 minuter erfordras för att bli godkänd.

  Det praktiska provet kräver att den sökande lämnar bevis för kontakt med andevärlden vilket innefattar de fyra momenten:

  • Bemötande
  • Beskrivning
  • Bevis
  • Budskap
 3. Det teoretiska provet innefattar etiska och moraliska frågeställningar.
 4. Minimum 1 års regelbunden praktik med enskilda konsultationer, minimum 50 timmar.

När medlemmen blivit godkänd krävs att de följer förbundets stadgar. I de fall medlemmen har många sittningar ser förbundet gärna att medlemmen tecknar en ansvarsförsäkring.

J. Uteslutning

I de fall medlem inte fullgör sina åtaganden eller bryter mot stadgarna kan SMF:s styrelse besluta om uteslutning.

Om en medlem uppfattar att en kollega inte följer de etiska reglerna som Svenska Mediala Förbundet instiftat åligger det medlemmen att kontakta kollegan för att göra denne uppmärksam på att hon/han bryter mot förbundets stadgar och etiska riktlinjer. Om mediet inte hörsammar eller förstår detta är det medlemmens skyldighet att kontakta förbundet. Vid allvarliga fall skall förbundet kontaktas direkt t ex vid sexuellt ofredande, utnyttjande eller då ett medium använder sin maktposition för egen vinnings skull eller för ekonomiska syften.